Vraag

Ik las in een rubriek in de Hallo Weekblad van 20 april 2007 jl. een stuk over de afhandeling van een testament in Spanje. Mijn vraag is: Klopt het dat Spaans recht aangeeft dat Nederlands erfrecht van toepassing is op de afwikkeling van een Spaanse nalatenschap wanneer een Nederlander overlijdt in Spanje?

Antwoord

Geachte heer/mevrouw,

Het erfrecht is een ingewikkeld rechtsgebied. Om uw vraag te beantwoorden dient men te kijken naar het Nederlandse erfrecht, het Spaanse erfrecht én het internationaal erfrecht neergelegd in verdragen. Het Nederlands erfrecht is vastgelegd in boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Het Spaans erfrecht geeft in artikel 9, lid 8 van de Código Civil aan dat het erfrecht van het land van de nationaliteit van de buitenlandse overledene in Spanje geldt, het zgn. nationaliteitsbeginsel. Voor de Nederlander, die in Spanje overlijdt, is dit echter níet meer het uitgangspunt.

Het internationaal erfrecht, onder andere neergelegd in het Haags Erfrechtverdrag 1989, (overigens door Nederland als enige verdragsland aangenomen en bekrachtigd in 1996 en daarom alom bepalend voor de Nederlander woonachtig in het buitenland) bepaalt concreet wanneer een Nederlander bij overlijden valt onder het Spaanse erfrecht.

Alleen in die situatie dat men langer dan 5 jaren in Nederland is uitgeschreven en zonder testament (naar Nederlands erfrecht) in Spanje woont, dan is, bij overlijden, Spaans erfrecht geldend.

Door een rechtskeuze voor Nederlands recht op te nemen in het testament, vermijdt men de onwenselijke situatie van vererving en afwikkeling van de nalatenschap naar Spaans erfrecht. Spanje kent geen langstlevende-bescherming, zoals Nederland biedt. De langstlevende moet direct afrekenen met de kinderen-erfgenamen, daar waar volgens Nederlands erfrecht de kinderen-erfgenamen een niet-opeisbare vordering in geld (ter grootte van hun erfdeel) hebben op de langstlevende echtgenoot. Deze wettelijke verdeling naar Nederlands erfrecht moet uitdrukkelijk in het testament worden opgenomen en geldt bij een huwelijkssituatie met minimaal één kind (al dan niet uit het huidige huwelijk).

Er zijn uiteraard nog andere typen langstlevende-testamenten die wellicht beter bij uw situatie passen.

Een (tweetalig) testament naar Nederlands recht kan hier in Spanje worden opgemaakt ten overstaan van een Spaanse notaris en geldt voor alle bezittingen in en buiten Spanje.

Schakel een specialist in op het gebied van het Nederlandse erfrecht, om u op dit belangrijke rechtsgebied te laten adviseren.

mr. Samuel C.R. Totays FLORES Juridisch Advies